Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną - Kwiaciarnia Internetowa Poczta Kwiatowa ®.Dla zamówień złożonych do dnia 24.05.2024 09:59 obowiązuje poprzednia wersja regulaminu (dostępna tutaj).

Spis treści

I Informacje wstępne

 1. Poczta Kwiatowa sp. z o.o., zwana dalej „Pocztą Kwiatową®”, 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185818, NIP 525-21-46-705, REGON 016173969, kapitał zakładowy 50000 złotych, tel. kontaktowy 22 828 95 95, e-mail: [email protected], jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.pocztakwiatowa.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Użytkownik Serwisu może za jego pośrednictwem złożyć zamówienie na produkty oferowane przez Pocztę Kwiatową, których aktualna oferta udostępniana jest za pośrednictwem Serwisu (dalej łącznie jako „Produkty”).
 3. Terenem działalności Poczty Kwiatowej® jest Polska, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim lub angielskim. Doręczenia kwiatów na terenie Polski i za granicą realizowane są przez sieć kwiaciarni partnerskich Poczty Kwiatowej®, co nie zmienia faktu, iż stroną umowy w obu przypadkach pozostaje Poczta Kwiatowa®.
 4. Dostawy Produktów innych niż kwiaty na terenie Polski realizowane są przez firmy kurierskie lub firmy współpracujące z Pocztą Kwiatową®.
 5. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Poczty Kwiatowej® lub zostały przekazane przez Partnerów Poczty Kwiatowej® i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 7. Poczta Kwiatowa sp. z o.o. jest właścicielem znaku towarowego słownego i słowno-graficznego „poczta kwiatowa” na podstawie świadectw rejestracji w Urzędzie Patentowym nry: 147477, 152674, 238685, 238686 oraz posiada wyłączne prawo do używania znaku towarowego zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

II Składanie zamówienia

 1. Poczta Kwiatowa przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • stronę internetową www.pocztakwiatowa.pl
  • telefon 22 828 95 95
  • faks 22 828 95 96
  • e-mail [email protected]
  • oraz na terenie całej Polski w kwiaciarniach należących do sieci Poczta Kwiatowa®.
 2. Klient składając Zamówienie, wskazuje termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu oraz dodatków do niego. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe odbiorcy Produktu , a następnie wskazuje sposób płatności, akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie dedykowanego checkboxa i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, złożonego zgodnie z ust. 2, Poczta Kwiatowa® przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa na dostawę Produktu zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta, stosownie do art. 61 §2 kc.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Pocztą Kwiatową ®:
  • w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę www.pocztakwiatowa.pl - z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”.
  • w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail, fax (dla klientów wybierających płatność odroczoną) - z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej. Złożenie zamówienia na prezent z alkoholem jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 4 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 22 828 95 95 lub za pośrednictwem e-maila [email protected]. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Pocztę Kwiatową® takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 8. Poczta Kwiatowa® realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.

III Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce: dostępne formy płatności.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Poczta Kwiatowa® umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 4. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Produkty wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia.

IV Postanowienia ogólne

 1. Poczta Kwiatowa® gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób (porady dotyczące pielęgnacji kwiatów znajdują się na stronie Serwisu).
 2. Poczta Kwiatowa® udziela Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 3. Po odebraniu przesyłki Produkty spożywcze ulegające łatwemu zepsuciu (owoce, słodycze, ciasta) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 24h.

V Reklamacje i zwroty

 1. Poczta Kwiatowa® ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za zgodność Produktu z umową. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 2. W przypadku niewywiązania się Poczty Kwiatowej® z zawartej umowy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: numer zamówienia imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanych Produktów, opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja może być złożona w dowolnej formie, w szczególności telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. 22 828 95 95
  Fax 22 828 95 96
  Email: [email protected]
  Siedziba: Poczta Kwiatowa sp. z o.o. Ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa
 5. Poczta Kwiatowa rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, w sposób określony przez Klienta. W przypadku, gdy Klient nie wskazał preferowanego sposobu – za pośrednictwem poczty elektronicznej, w razie zaś braku adresu e-mail – listem poleconym na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 poniżej.
 10. W razie, gdy po stronie Poczty Kwiatowej® powstanie obowiązek zwrotu otrzymanej płatności, zwrot taki dokonywany jest w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia przyczyny zwrotu.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 2. Poczta Kwiatowa® - właściciel serwisu internetowego www.pocztakwiatowa.pl, zapewnia ochronę danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016r., Nr 119, s. 1), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Pocztę Kwiatową®, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym www.pocztakwiatowa.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną . W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ww. ustawy.
 4. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Poczty Kwiatowej® są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Poczty Kwiatowej®, treści o charakterze bezprawnym. Poczta Kwiatowa® zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2024 roku.

Załączniki

 1. Terminy i warunki doręczeń
 2. Polityka prywatności
 3. Polityka zastępowania produktu
 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy