Regulamin Promocji pod nazwą „Free Audiobook” (dalej: „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Nazwa Promocji Promocja jest organizowana pod nazwą „Free Audiobook” (dalej: „Promocja”).

2. Organizator Promocji Organizatorem Promocji jest (dalej: „Poczta Kwiatowa” lub „Organizator”). Partnerem Promocji (który odpowiada za realizację Kodów Promocyjnych uzyskiwanych w czasie Promocji) jest Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres e-mail [email protected]. (dalej: „Virtualo”).

3. Obszar, na którym jest prowadzona Promocja Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Termin obowiązywania Promocji a. Sprzedaż produktów i usług uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu 15 maja 2017 roku od godz. 10:00 i trwa do dnia 15 sierpnia 2017 roku, do godziny 23:59 (dalej „Okres Promocji”) b. Termin realizacji Kodów Promocyjnych określony jest w § 2 ust 5 Regulaminu.

5. Definicje: Kod Promocyjny – jednorazowy kod (ciąg znaków alfanumerycznych) uprawniający do bezpłatnego odbioru za pośrednictwem Strony Internetowej Promocji jednego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej. Serwis Virtualo – prowadzony przez Virtualo serwis internetowy dostępny pod adresem www.virtualo.pl. Regulamin Serwisu Virtualo – regulamin korzystania z Serwisu Virtualo, znajdujący się pod adresem: http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/ Audiobook – nagranie dźwiękowe w formie elektronicznej, zawierające odczytany tekst publikacji, oferowane przez Serwis Virtualo na warunkach Regulaminu Serwisu dostępnego pod adresem serwisu. Audiobook z Kolekcji Promocyjnej, tj. jedno z następujących nagrań dźwiękowych: Jacek Piekara „Szubienicznik”, Tomasz Michniewicz „Samsara na drogach, których nie ma”, Grażyna Plebanek „Nielegalne związki”, Antoine de Saint-Exupery „Mały książę”, Reinhold Vetter „Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistów”, Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”, Choderlos De Laclos „Niebezpieczne związki”, Richard Wiseman „Kod szczęścia”, Beata Sadowska „I jak tu nie biegać”, Sari Peltoniemi „Koci taksówkarz”, Stephen Clarke „Merde w Europie”, Maciej Bennewicz „Coaching czyli Przebudzacz Neuronów”. Zasady odbioru Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej określa załącznik nr 1 do Regulaminu: „Szczegółowe zasady realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej”. Produkty – produkty lub usługi dostępne na stronie Poczty Kwiatowej: bukiety kwiatów oraz prezenty. Zakup Produktów na Kwotę Minimalną – zakup Produktów za kwotę minimum 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) brutto, tj. wartość nominalna, wskazana na dowodzie zakupu jako ostateczna wartość do zapłaty przez Uczestnika, po uwzględnieniu wszystkich rabatów i innych elementów wpływających na obniżenie ostatecznej wartości transakcji. Uczestnik, Uczestnik Promocji – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w Okresie Promocji spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. Strona Internetowa Promocji – strona http://virtualo.pl/?pt=audiobooki_poczta_kwiatowa, na której można zrealizować Kod Promocyjny na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do 2 niniejszego Regulaminu „Szczegółowe zasady realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej” dostępnego na Stronie Internetowej http://virtualo.pl/?pt=audiobooki_poczta_kwiatowa. Strona Internetowa Promocji prowadzona jest przez Virtualo.

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien w Okresie Promocji dokonać: jednorazowego (tj. potwierdzonego jednym dowodem zakupu) Zakupu Produktów na Kwotę Minimalną; przy czym chwilą dokonania zakupu/realizacji transakcji jest chwila dokonania zapłaty za zakup.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, bezpośrednio po dokonaniu transakcji, spełniającej warunek określony w ust. 1 powyżej, Uczestnik otrzymuje od Poczty Kwiatowej za pośrednictwem poczty elektronicznej Kod Promocyjny uprawniający do bezpłatnego odbioru za pośrednictwem Strony Internetowej Promocji jednego - wybranego przez Uczestnika – Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.

3. Zakup Produktów w ilości stanowiącej wielokrotność Kwoty Minimalnej nie uprawnia do odbioru wielokrotności Kodów Promocyjnych.

4. Kody Promocyjne można zrealizować do dnia 15.08.2017 roku, po tym dniu tracą ważność i nie będą mogły zostać zrealizowane.

5. Szczegółowe zasady realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej regulują „Szczegółowe zasady realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej” dostępne na Stronie Internetowej www.pocztakwiatowa.pl/audiobooki i stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. W szczególności realizacja Kodu Promocyjnego wymaga: a. dokonania przez Uczestnika rejestracji nowego konta wraz z wyrażeniem wymaganych podczas rejestracji zgód lub zalogowania się na uprzednio posiadane konto w Serwisie Virtualo, b. zawarcia przez Uczestnika z Virtualo umowy o świadczenie usług oraz właściwych umów licencyjnych, zgodnie z Regulaminem Serwisu Virtualo dostępnym pod adresem: http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/ c. wpisania Kodu Promocyjnego w przeznaczonym do tego miejscu odpowiednio w Serwisie Virtualo.

7. W celu odtworzenia Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej może zachodzić konieczność nawiązania połączenia z siecią telekomunikacyjną oraz może dojść do transmisji danych, za które może zostać pobrana opłata zgodnie z cennikiem właściwego operatora.

8. Reklamacje związane z realizacją Kodów Promocyjnych są rozpatrywane przez Virtualo na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu dostępnym w Serwisie Virtualo, ze szczególnym uwzględnieniem „Szczegółowych zasad realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej” stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik może dowolnie wybrać formę złożenia reklamacji. 9. Uczestnicy mogą skorzystać z Promocji wielokrotnie, na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Uczestnik nie może domagać się wymiany Kodu Promocyjnego na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w gotówce.

§ 3. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 Regulaminu dot. reklamacji związanych z realizacją Kodów Promocyjnych, reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników 3 w dowolnej formie, w szczególności na piśmie i wysłane na adres: Poczta Kwiatowa Sp. z o. o. ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa z dopiskiem: Promocja „Free Audiobook”; w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] tytułem maila „Reklamacja Free Audiobook”.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację i udzielenie Uczestnikowi odpowiedzi, np.: imię i nazwisko Uczestnika, nr zamówienia złożonego w Poczcie Kwiatowej®, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika lub w formie wiadomości e-mail na jego adres poczty elektronicznej w zależności od formy złożenia reklamacji, na którą zdecydował się Uczestnik, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 4. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Promocji, podane w związku z reklamacją, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami).

3. Osobie, której dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru w każdym czasie, a także zaprzestania ich przetwarzania.

4. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji, będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna: a. na stronie internetowej Organizatora: www.pocztakwiatowa.pl/regulamin-free-audiobook b. w biurze Organizatora pod adresem: Poczta Kwiatowa Sp. z o. o. ul. Corazziego 2, 00-087 Warszawa c. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: [email protected] z dopiskiem Promocja „Free Audiobook”.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Promocji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez publikację Regulaminu na stronie internetowej Organizatora, o której mowa w ust. 1 pkt a powyżej. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Promocji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

3. Promocja nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

4. Z zastrzeżeniem załączników do Regulaminu Promocji, jest on jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Promocji.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 „Szczegółowe zasady realizacji Kodów Promocyjnych i bezpłatnego odbioru Audiobooków z Kolekcji Promocyjnej.”

 

1. W celu odebrania bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej przy wykorzystaniu Kodu Promocyjnego stanowiącego nagrodę w ramach Promocji należy: a) po otrzymaniu od Organizatora Promocji Kodu Promocyjnego uprawniającego do bezpłatnego odbioru jednego audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, wejść na Stronę Internetową Promocji http://virtualo.pl/?pt=audiobooki_poczta_kwiatowa b) wybrać jednego audiobooka z Kolekcji Promocyjnej poprzez naciśnięcie przycisku ”Do koszyka”. Audiobook trafi do koszyka klienta. c) po przejściu do koszyka w pole „Kod promocyjny” wpisać kod otrzymany od Organizatora i wybrać przycisk „Przelicz”. Cena audiobooka zostanie obniżona do 0 zł. d) po przejściu do kolejnego kroku zalogować się na uprzednio posiadane konto w Serwisie Virtualo lub dokonać rejestracji nowego konta w Serwisie Virtualo zgodnie z Regulaminem Serwisu Virtualo; rejestracja nowego konta będzie wymagała akceptacji Regulaminu Serwisu Virtualo, dostępnego pod adresem internetowym http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/ e) po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta w Serwisie Virtualo należy kontynuować proces zakupowy aż do ostatniego kroku. f) zakończyć transakcję, klikając przycisk „Zamów i płać”. g) otrzymany w ramach Promocji audiobook z Kolekcji Promocyjnej będzie widoczny na Twojej półce w Serwisie Virtualo.

2. Uzyskane w Promocji Kody Promocyjne można wykorzystać do 15.08.2017 roku. Po upływie tego terminu Kod Promocyjny zostanie dezaktywowany i nie będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnego Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej.

3. Przed zakończeniem transakcji zgodnie z pkt 1 f powyżej, Uczestnik może dodać do koszyka zakupowego (w którym już znajduje się audiobook z Kolekcji Promocyjnej wybrany przez niego na Stronie Internetowej Promocji) inne produkty znajdujące się w ofercie Serwisu Virtualo. W takim wypadku: a. po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie łącznej ceny tej transakcji o wartość Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty za dodane produkty z oferty Serwisu Virtualo zgodnie z Regulaminem Serwisu Virtualo; b. jeżeli do koszyka zakupowego zostanie dodany Audiobook z oferty Serwisu Virtualo znajdujący się jednocześnie w Kolekcji Promocyjnej (inny niż wybrany przez Uczestnika na Stronie Internetowej Promocji), to po wprowadzeniu Kodu Promocyjnego i naciśnięciu przycisku „Przelicz” nastąpi obniżenie ceny tej transakcji o wartość najtańszego z audiobooków z Kolekcji Promocyjnej znajdującego się w koszyku zakupowym Uczestnika, a Uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej ceny (wskazanej po naciśnięciu przycisku „Przelicz”), zgodnie z Regulaminem Serwisu Virualo.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu Virtualo (dostępny pod adresem http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/).

5. Serwis Virtualo nie ponosi odpowiedzialności za: a) nieprawidłowości w realizacji Kodu Promocyjnego spowodowane podaniem przez Uczestnika Promocji nieprawidłowych lub niepełnych danych; b) nieposiadanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wymagania do odtwarzania Audiobooka z Kolekcji Promocyjnej. 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji obowiązują postanowienia Regulaminu Serwisu Virtualo, dostępnego w Serwisie Virtualo pod adresem http://virtualo.pl/regulamin-zakupow/